ไทย
ไทย
ภูมิภาค
หมวด
นางาซากิ (Nagasaki)
ภูมิภาค
ชม

เทศกาลโชโรนากาชิ

เรือที่วิญญาณของผู้ตาย
เรือที่วิญญาณของผู้ตาย

อุนเซ็นจิโกคุ

สถานที่ที่มีไอความร้อนจากใต้ดินผุดขึ้นมาไม่หยุดหย่อน "อุนเซ็นจิโกคุ"
สถานที่ที่มีไอความร้อนจากใต้ดินผุดขึ้นมาไม่หยุดหย่อน "อ...